О о

одун лэбэйдии
голубика
одун нумэ
ураса
одун шаалпэ
лиственницы
оҕунбэш
промочил (я)
омдут
торопясь
оҕоой
стоит
орпондьаа
вешала (на улице)
орпол
висит
олҕодоньэт оҕоой
пустой стоит
отту
кострище
өйдьэл
лай
омолуйэ
застыдился (я)
оччо
туес
чугусьэрньэт
нагрузившись
өҥдьоон
в сыром виде

Ньиэдьиил

Иркидьэ мэт одун лэбэйдии шахальашут шоҕиэйэ. Мэт мурэ оҕунбэш эйрэт. Таат омдут хонут, йуө: одун нумэдиэлэк оҕосиил одун шаалпэ, өнмиэдиэпэ молҕо. Пудэ орпондьаагэ йукулэлэк орпол. Йуөлукэ, одун нумэдиэ олҕодоньэт оҕоой, нилги өйльэ. Оттуупэги тудаа ньиэмиэльэл. Мэт лэҥдоолит, оожоолит амдэдин льэйэ. Таат йукэлэпки миндин льэлукэ, андаа шоромо кэлпэги мэдись, тоукэ өйдьэл мэдись.
Мэт омолуйэ, «олоонуй» мэткэлэ монҥитэй монут. Таа йуө: иркин уөҥоодьэ паайк оччо мойт киэсь, оччоги одун лэбэйдиилэ улдоой. Пулутки омосьэ анилэк иидэмлэ, аай чугусьэрньэт хони. Мэтул йуөдэллэ айааҥи. Мэткэлэ йоульэтльэт, чайэ оожэшҥа, таат титтэньэ өҥдьоон анилэк, йукэлэлэк лэммэ. Мэт мурэ оттуугэ киэльэш. Таат нумэҥин хондьэ, мэт одун лэбэйдии пайиэт.


Уйл. Задания
  1. Эдиҥ ньиэдьиилгэ нук ажуупэ, хадунгэ льэй буква «о».
  2. Эдиҥ словарик ажуулэ ааҥик словосочетанийэпул.
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:22 PM