Р р

иркин
один, одна
парнаа уөрпэ
воронята
хоробо
корова
мархиль
девушка

Мархильпэ йахтэпки

Тудаа адилпэгэлэ мархильпэ таат йахтариинуннуҥи:
«Парнаа уөрпэ, мигидэ йуөдайҥик!
Парнаа уөрпэ, тиҥидэ йуөдэҥик!»
Таат хоробоҥин ульэгэлэк аануҥа. Кэллугил уйиидин адилпэгэлэ таат йахтариинуннуҥи:
«Кэллугэ-йо, кэллугэ-йо,
Аҕурпэлгэ, аҕурпэлгэ.
Кэллугэ-йо, кэллугэ-йо,
Аҕурпэлгэ, аҕурпэлгэ».


Уйл. Задания
Кисьҥик йахтэл «Мархильпэ йахтэпки».

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:25 PM