С с

эксиль
ветка (лодка из 3-х досок)
сиськэдиэ
конек (рыба) (также: чичкэдиэ)
кэсии
принес (я)
йоон кисил
лоб
хохсил
копыто
хамсаа
трубка (курительная)
киибэс
грузило

Лосил пиэдэй.
Мэт эксильэ эйрэт сиськэдиэлэк кэсии.
Мэт чумусьэ киибэсньэй.
Мэт йоон кисилгэ кусьэ мадаай.
Аасьэгэ, йахадаасьэгэ хохсилпэ льэҥи.
Эсиэ хамсаалэк оожэмлэ.


Уйл. Задания
  1. Чуҥ эдиҥ предложеньэйэпул.
  2. Мон, хадунгэ льэҥи буквэпул «с» таасилэ «сь».
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:26 PM