Т т

тоукэ
собака
мэт
я
лэгитиэну
кормлю
тудэл
он
митньэ
с нами
тодии
зубы
мойт
держа
толоу
дикий олень
тонайм
пригнал (он)
таат
так
тиэкэ
белка-летяга
ньиэт
зовя
таатмиэй
такая (она)
йотньит
управляя (упряжкой)

Мэт тоукэ

Мэт тоукэ Будыгаадиэ льэй. Мэт мэт тоукэ омось лэгитиэну. Тудэл митньэ нумэ йэкльин эйриэнуй. Оожии нодопэлэк кэсиинумлэ тодиилэ мойт. Толоугэлэ тонайнум. Таат тиэкэплэ, йододьубэгэлэ өйдьэт, шаал иисьэгэ мойт, митул ньиэт, миэдаануй, хаин куддэҥитэм монут. Таатмиэй омосьо тоукэк Будыгаадиэ, миткэлэ лэгитиэнум.
Чиэдьэмэ мэт, тоукэ омось йотньит, эйриэнуйэ.


Йоулусьул
Тэткэ льэй тоукэ? Ходо ньууги?


Уйл. Задания


Пундук ньиэдьиил тэт тоукэгэт.

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:33 PM