У у

уйсьэ
родился (я)
унуҥ киндьэ
май
уйлоол лэбиэ
родина
уйлоол подьорхо
день рождения
куни пуркийоой буди
семнадцать
угуйэлмэ
утром
ужжоо
ружье
угурчэраа
тополь
удоой уйдин
приученный работать (он)
уйдин удэтэм
приучил к работе (он)
чумусьидин
рыбачить на удочку

Уйлоол подьорхо

Мэт уйсьэ унуҥ киндьэгэ. Мэт уйлоол лэбиэ – Чахадэн лэбиэк. Тиҥ подьорхогэ мэт уйлоол подьорхо. Мэт куни пуркийоой буди ньэмолҕилньэйэ. Угуйэлмэ эсиэ мэтин ужжоолэк кэймэлэ, мони: «Омосьэ хаҥичэ оок!» Мэт айаадэллэ, кэбэсьэ унуҥнин чумусьидин, таат угурчиэпэлэк кэсии. Мэт эсиэ угурчэраалэ анабускаак аамэлэ, тудэл удоой уйдин. Мэткэлэ айии уйдин удэтэм.
Идьии мэткэ ужжоолэк льэл. Ньаадэ параагэ мэт нумэ йэкльин кэбэйтэйэ.
Тиҥ мэт уйлоол подьорхо – омосьэ подьорхок!


Йоулусьул
  1. Хаин тэткэ Уйл. Заданияоол подьорхо оотэй?
  2. Тиҥ ньиэдьиилгэ куөйпэдуө хамлоо ньэмолҕилньэй?
  3. Лэмэн анилэк тудэл чумусьит кэсиим?
  4. Лэмдик эсиэпэги аамэлэ?
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:34 PM