Х х

ханьил
орел
хаҕиэл
гагара
хальэрхаа
розовая чайка
ньэхамиэт
помогая друг другу
хоноҕо
как бы, вот бы
хадьиилбааҥи
засмеялись (они)
хади
кто (который)
хамлоо
сколько
хуш хадунгэт
хоть откуда
эл хартэсьоон
не поделивши
холлумэ
скоро (быстро)
харбас
лодка
холлуйиит
завидуя
ханааҥи
переехали (они)
хадар
скала
халльуу
плавник, прибитый течением к берегу

Ханьил, хаҕиэл, хальэрхаа (чуульдьии)

Тудаа ханьил, хаҕиэл, хальэрхаа йаалоот ньэхамиэт модойбэнпэк. Иркидьэ ханьил мони: «Хоноҕо анил лэйлоол». Хаҕиэл хальэрхааньэ хадьилбааҥи. Хаҕиэл мони: «Йаалоот анил аҥсиийигэ, хади хамлоо хуш хадунгэт эрэ кэсиитэм, тамунгэлэ тудэ саам лэктэм, эл хартэсьоон». Таат кэбэйҥи.
Хаҕиэл анилгэлэ хаахаа йоуйэгэт холлумэ элийиим. Хальэрхаа хаахаа харбаскэт анилэк айии элийиимэлэ. Ханьил унуҥгэт анилгэлэ кэсиим. Таат йуөҥа: ханьил анилги йукоой хальэрхаагэт, хальэрхаа анилги йукоой хаҕиэлгэт.
Таат холлуйиит, өрньэт хади хамлоолгэлэ кэсиим, монут, таат пэшшэйт титтэ модолоолгэлэ, йиэн местопҥин ханааҥи. Ханьил йоҕумуллэ титтэгэт йуукэ хадар иисьэҥин ханаай. Хальэрхаа халльуу архаа мадаай, унуҥ архаа, шоромо архаа мододин. Хаҕиэл таат эйрэй, шоромон йоуйэпул йуөт эйрэй. Таат модоҥи.


Уйл. Задания
Монҥик ажуупэ «х» буквэньэйбэнпэ, чуҥдэ, кисьҥик эдин ажуупэ.

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:35 PM