Ш ш

шөльиэн нодо шөльиэлэк шанаҕатмэлэ
кедровка орехи щелкает
шахалэндьэ шахалэк шөйбэй шөльбудиэк шармэлэ
рыжая лиса серого мышонка поймала
шоромо шуөнбэндьэ шуукэдиэк шоймэлэ
человек жирную щуку поджарил
шолнаа шаал шолгиидэллэ шобольой
дятел по дереву постучал и замолк
шоромо шажильгэ шоҕиэй
человек в тумане потерялся
шоуйаа, шойдиисьэгэ шубэндьиит, шижильэк шахальашнумлэ
ласточка, по мысу бегая, опавшую хвою собирает
шөгии шайдэ шашаҕай
мешок поперек порван
шархун молодьо шөрилэтоой
перчатки вышитые
шашпэдаҥильэ шапаҕэдайм
дверью хлопнул

Уйл. Задания
  1. Чуҥҥик тиҥ предложенийэпул.
  2. Кисьҥик илэпул предложенийэпул.
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:45 PM