Э э

эймиэ
напротив (на другой стороне реки)
эрбэдэйдин
пилить, напилить
элийиидин
таскать
эмбэй
быть черным
эмидэсь
стало темно
эсиэ эйроолгэн
по следам отца
эдиэсьут
зовя
эл антаай
не отозвался
эгиэй
встал
элдэлгэ-йо
надоело
энди
вот
эрбии
пила
ньаасьэ эпэрэньут
с измазанным лицом
элийииньэт
таща груз
эҥул
рыбьи брюшки
эт 
бы (частица)
эл иҥиийэ
бесстрашный (-ые)

Ньэлэмэ эл иҥиийэ уөрпэпул

Иркидьэ эсиэ эл йуукэ эймиэ лосилэк эрбэдэйдин кэбэсь. Таасилэ мит эмдьэньэ эдиҥ лосил элийиидин кэбэсьиили. Таат кужуу эмбэй, нинхаарэ тобиэй, пэн эмидэсь, илэйэ киэсь, ньэлэмэ эл йиэн.
Мэт эл иҥиисьоон хондьэ, эсиэ эйроолгэн, эсиэ эдиэсьут. Нилги эл антаайнуй. Таат льэт, мэт эмдьэ эгиэй чугэ өрдьэгэ, мони: «Элдэлгэ-йо, кэллугэ-йо, эл хонтойэ!» Мэт чуҥрэ эйрэш, «пэдэк иҥиимэлэ» модьо. Таат энди лосил эрбэдэйл холилэк мэдул. Таат йуө: эсиэ эрбии мойт оҕоол.
Нумэҥин лосил пайиэт хондьиили. Таат ньаасьэ эпэрэньут, элийииньэт нумэгэ йахайиили. Эпиэ, эмэйньэ айааҥи. Таат эпиэ миткэлэ эҥулэ лэгитэм. Таасилэ эсиэ мони: «Мит уөрпэ мэт лаҥи эл кэлльэлдэйҥидэ, мэт эт эл киэсьэ, таа эт поньоойэ. Мит уөрпэ наа хамиэдьэ уөрпэпул, ньэлэмэ эл иҥиийэ уөрпэпул!» Мэт эл антаасьоон модойэ, мэт эмдьэ омолуйиит модой.


Уйл. Задание
Нуук тиҥ ньиэдьиилгэ ажуупэ буквэньэ «э».

Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:49 PM