Оо оо

оожии
вода
тоҕоодьэ чайэк
крепкий чай
оожаанумлэ
пьет (он)
уөҥоот
будучи молодым
удоойоодэк
привыкший
оо
штаны
оомэ
черпал (я)
орпоой
висит
чуөтэ тэт ниҥиэ чэньуугэн
пусть ты всегда будешь веселым

Чуөтэ тэт ниҥиэ чэньуугэн

Мэт, угуйэлмэ ажоон эгиэдэллэ, оожииҥин эйрэйэ. Мэт хаахаа тоҕоодьэ чайэк угуйэлмэ ажоон оожаанумлэ. Тудэл таат уөҥоот удоойоодэк шоромоньэ проводникҥоон эйрэт. Мэт оҕоойэ хаахаа архаа, хаахаа йоулусьум:
– Тэт оо хойт өҥи?
– Мэт оожиилэк оомэ.
– Орпурэк киэльэштин, - хаахаа мони.
– Мэт пудэ лаҥи хондьэ, йуул молҕо хадунгэ йукулэ орпоой, таҥидэ орпурэ.
Хаахаа тамун йуөт, таат нуөльэй. Мэт оо йуул молҕо орпоой, йукулэ титэ. Мэт тамун йуөт, таа нуөлгэт пэмэрэйэ.
Хаахаа мони: «Чуөтэ тэт ниҥиэ чэньуугэн».


Уйл. Задания
  1. Нунҥик ажжуупэ, хадунгэ льэй звук «оо».
  2. Ааҥик эдиҥ ажуупэньэ словосочетанийэпул.
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:56 PM