Уу уу

ньуу
имя
эл йуукэ
недалеко
уулуу
верша (плетеная ловушка для рыбы)
чуруудьаа
тихонько, тихо
йуусьэ көпчиит
отдыхая
йуусьэраа
дымокур
йууньиим
дымит, обкуривает
анчуу
вареная рыба
ажуу
речь, язык
иилуул ажуу
любимая, родная речь

Одуд ажуу – мэт иилуул ажуу

Мэт ньуу Нэппэй. Пугэмэ мэт хаахааньэ, эпиэньэ унуҥ архаа модойэ. Иркин пуйлаадиэ эл йуукэ льэл, таа мэт уулуулэк эгэтэсьнумэ, амундьаалэк иксьиинумэ. Хаахаа аай йоуйэлэк эгэтиэнум, шуукэдиэпэлэк, момушаалэк иксьиинумлэ.
Хаахаа чуруудьаа эйриэнуннуй, йуусьэ көпчиит. Эпиэ йукулэлэк аанумлэ, йуусьэраалэ анилэк йууньиимэлэ, анчуулэ миткэлэ лэгитиэнуннум.
Хаахаа эпиэньэ одуд ажуулэ анньаануҥи. Мэт титтэл иилугии.
Одуд ажуу – мэт иилуул ажуу.


Уйл. Задания
  1. Нунҥик ажуупэ, хадунгэ льэй звук «уу».
  2. Ааҥик тит саам эдиҥ ажуупэлэ словосочетанийэпул.
Last modified: Thursday, 14 April 2016, 4:57 PM