Чэнчэ нумэдиэ

2_3.jpg

Чэнчэ нумэдиэ


Чорхо будиэ чэнчэ нумэдиэк оҕоол. Нумэдиэ архаан шөльбудиэк шубэжэл. Нумэдиэ йуөдэллэ, мони:
– Кинтэк тии модол?
Нилги эл эдэндьи. Таҥнуги таа шөктэллэ, тудидьиэ мадаай. Таасилэ таҥ нумэдиэ архаан алдулаадиэк кэлул. Көҥдьэллэ мони:
– Кинтэк тии модол?
– Мэтэк, шөльбудиэ. Тэт кин оойэк?
– Мэт алдулаадиэ.
– Таҥнуги шөк, атахлоот модотэйли!
Алдулаадиэ таҥидэ чирчэгэсь, атахлоот мадааҥи.
Таат чэнчэ нумэдиэ архаан чолҕораадиэк кэлул. Тан нумэдиэ йуөдэллэ, көҥдьэллэ мони:
– Кинтэк тии модол?
– Мэтэк, шөльбудиэ. Мэтэк, алдулаадиэ. Тэт кин оойэк?
– Мэт чолҕораадиэ.
– Кэлук, митньэ модойиик!
Чолҕораадиэ шөги, йаалоот мадааҥи.
Таат шахалаадиэ шубэжэй. Йуөм – чэнчэ нумэдиэк оҕоол. Көҥдьиэй:
– Кинтэк тии модол?
– Мэтэк, шөльбудиэ. Мэтэк, алдулаадиэ. Мэтэк, чолҕораадиэ. Тэт кин оойэк?
– Мэт шахалаадиэ.
– Шөк, митньэ модотэйэк.
Шахалаадиэ шөги, илэклоот мадааҥи.
Таат көдиэлдиэк кэлул. Шэшпэдаҥильҥин йоодэсь, мони:
– Кинтэк тии модол?
– Мэтэк, шөльбудиэ. Мэтэк, алдулаадиэ. Мэтэк, чолҕораадиэ. Мэтэк, шахалаадиэ. Тэт кин оойэк?
– Мэт көдиэлдиэ.
– Мит лаҥи шөк.
Шөги. Таат ньаҕанбоот мадааҥи.
Архааптэгэн мээмээ кэллэ мэдись. Таат йуөм, чэнчэ нумэдиэк оҕоол. Йахтэлэк мэдуул. Мэдиидэллэ, таат өрньиэй:
– Кинтэк тии модол?
– Мэтэк, шөльбудиэ. Мэтэк, алдулаадиэ. Мэтэк, чолҕораадиэ. Мэтэк, шахалаадиэ. Мэтэк, көдиэлдиэ. Тэт кин оойэк?
– Мэт хаахаа мээмээкэн.
– Кэлук, митньэ модойиик!
Мээмээ таат таҥ нумэдиэҥин эрдьиэй. Ньэходо шэшпэдаҥильгэ эл хонну. Таҥнуги мони:
– Тит нумэ будиэ арпайдэллэ, модотэйэ.
– Элльэ, тэт таат лөудут митул мэ кудэдэмэк!
– Элльэ, - мээмээ мони, - эл кудэдэтчэ.
– Таҥнуги арпайк!
Таат мээмээ орпуйаай. Арпайдэгэ, нумэпэги таҥдиэт хоҥжоди. Хоҥжоодьэ аат хайбись чумут пугижэйҥи. Таат, илльэ нумэлэк мээмээньэ уйааҥилэ. Таҥ нумэгэт омосьоодэк ааҥилэ. Таа чумут мээмээньэ мадааҥи.
Табудэ чэмиэсь.


 Йоулусьулпэ:

1. Лэмэн эҥдьоонпэ чэнчэ нумэдиэгэлэ нуктэллэ таҥидэ шөҥҥи?
2. Кинтэк нумэдиэгэлэ хоҥжошум?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Шөрилэш чэнчэ нумэдиэ таасилэ шөльбудиэ, алдулаадиэ, шахалаадиэ, көдиэлдиэ, мээмээлиэ.


Last modified: Thursday, 5 May 2016, 3:01 PM