Репа

2_3.jpg

Репа

Пулут репалак моттаальэлмэлэ. Таҥ репа чоммут, чомоодьэ репаҥоот кудэльэл. Пулут тудэ таҥ репагэлэ лэбиэгэт абудаальэлум, таат ньэходэ эл аачиильэл. Тудэ тэрикэ ньиэльэлмэлэ. Атахлоот абудаальэлҥа, эл аачиильэлҥи лорхайльэлҥа. Тэрикиэдиэ тудэ марльуөги ньиэмэлэ. Йаалоот абудаальэлҥа, лорхайҥа, эл аачильэлҥи. Таҥ паайпэдиэ тудэ тоукэ ньиэмэлэ. Тоукэ кэлдэллэ, паайпэдиэ йолаат маҕилдэгэт тодиилэ шиҥжиим, абудит. Пулут йолаат тэрикиэдиэк, тудэ йолаат паайпэдиэк, паайпэдиэк йолаат тоукэлэк, абудут-абудут, лорхайҥа. Тоукэ кошкадиэк ньиэмэлэ. Кошкадиэ кэлдэллэ, тоукэ лахильдэгэт тудэ шашхулэ мойт, абудаальэлум, эл аасиильэлҥи титтэ репагэлэ. Таат таҥ кошкэдиэ шөльбулэк ньиэмэлэ, шөльбул кэлльэл. Таат абудаальэлҥа. Репалэ пулут мойм, тудэ йолаат тэрикэдиэк, тэрикэдиэ йолаат паайпэдиэк, паайпэдиэ йолаат тоукэлэк, тоукэ йолаат кошкадиэк, кошкадиэ йолаат шөльбулэк.
    Таат абудаальэлҥа, абудут, абудут, тинҕатут титтэ репагэлэ аасиильэлҥа.


Йоулусьулпэ:

1. Ходит репагэлэ аасиидин лорхайҥа?
2. Кинтэк репагэлэ аасиильэлум?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Пундук одул титэ, кин кингэлэ ньиэльэлум репагэлэ аасиидин.
2. Шөрилэ шөрилэш.


Last modified: Friday, 6 May 2016, 12:01 PM