Молодьаадиэ

2_3.jpg

Молодьаадиэ

Пулут йообиин холльэл, тудэ йолаа тоукадиэк пөгиэльэлул. Холльэл пулут, холльэл, таат тудэ молодьо лөудэльэлмэлэ.
Шөльбудиэ кэлльэлул, таҥ молодьогэ шөульэл, таат молльэл: "Мэт тии модотойэ".
Таҥ параагэ алдулэлэк чирчэндьиидэ йахальэлул. Йоулусьум: "Кинтэк, кинтэк молодьэгэ модол?" "Айэдьаанул шөльбудиэ оодьэ. Тэт кин оодьэк? Мэт чирчэндьибол алдулэ оодьэ. Мэтул шэйрэк". "Кэлук". Дьэ атахлооҥи титтэл.
Чолҕораадиэк пөгут, таа йахал молодьаадиэгэ, таат йоулусьум: "Кинтэк молодьаадиэгэ модол? Айэдьаанул шөльбудиэк, чирчэгэньул алдулэк. Тэт кин оодьэк?" "Мэт пэсньул чолҕараадиэ оодьэ. Мэтул аай шэйрэҥик". "Кэлук". Титтэл чуө йаалоомуҥи.
Шахалаадиэк пөгут йахал: "Кинтэк, кинтэк модол молодьаадиэгэ? Айэдьаанул шөльбудиэ, чирчэгэнул алдулэ, пэсьбоол чолҕоро, Тэт кин оодьэк?" "Мэт шахалаадиэ паабаадиэ оодьэ. Мэтул шэйрэҥик". "Кэлук, шөк". Дьэ титтэл чуө илэклоот модоҥи.
Йуөҥидэгэ - көдиэлэк пөгул - аай титтэ лаҥин молодьаадиэ лаҥин, таат йоулусьум: "Кинтэк тиҥ молодьаадиэгэ модол?" "Айэдьааньул шөльбудиэк, чирчэгэньул алдулэк, пэсьбоол чолҕорок, таат шахалаадиэ - паабаадиэ. Тэт киҥ оодьэк?" "Мэт көдиэдиэ - шөйбэй ньугэрэ. Мэтул шэйрэҥик!" "Дьэ, шөк, йах!" Шөги тудэл аай - ньаҕанбоомуҥи титтэл.
Хадунгэт эрэ - кабанэк кэлул:
"Хро - хро - хро, кинтэк тиҥ молодьаадиэгэ модол эдьут?" "Шөлбудиэк айэдьаанулбэн, чирчэгэньул алдулэк, пэсьбоол чолҕорок, паабаа - шахалаадиэ, көдиэдиэ - шөйбэл - ньугэрэ. Тэт кин оодьэк?" "Мэт кабан клыкан оодьэ. Мэтул шэйрэҥик". Чомоодьэ эрчоодэк, чумут молодьаадиэҥин шөктин эрдьиҥи. Тэт эл хонайтэйэк тии!" Хододэ шөктэйэ, шэйрэҥик". "Ходатоок, шөк". Шөги тудэл. Чумут титтэл малҕалоомиҥи, таат чоурой, ньэхаҥидэ эл йадайтэйэк!
Йообиит ньанмэ шэлгиэй, мээмээк кэлул, лэлжэгэ: "Кинтэк тиҥ молодьэгэ модол?" "Айэдьааньул шөльбулдиэк, чирчэгэньул алдулэк, пэсьбоол чолҕорок, шахалаадиэ - паабаадиэ, көдиэдиэ шөйбэл ньугэрэ, таат айии кабан - клыкан оот модойиили. Тэт кин оодьэк?" "у, у, у, нингиэльэлдьэмэт. Мэт мээмээ - хаахаа оодьэ. Мэтул аай шэйрэҥик!" "Ходо тэтул шэйрэтоок? Тии таат чоуроой". "Хододо эрэ!" "Шөк хододэ йаҕил лаҥин!" Шөги, чумут пуркиимуҥи, таат чоурумуй, молодьаадиэ иҥдьодэгэн шашандьай.
Э, таҥ параагэ пулундиэ мэтйуөсильэл, молодьэги ньэхон өйльэ. Тамунгэ йолоҕудэ кэбэсь, тудэ молодьо аҥчиидин. Тоукэдиэдиэ киэйэгудэ пөгиэй. Пөгут, пөгут, йуөдэгэ - молодьо ходоой таат уужуй. Тоукэдиэдиэ "гав, гав, гав"! Ойдьэй. Тамунгэ молодьогэ чумут иркэйт, таҥидэ шэйрэйҥи йообии лаҥин.
Пулут кэлдэллэ, тудэ молодьогэлэ нуктэллэ, мидьум.


Йоулусьулпэ:

1. Кинпэлэк молодьаадиэгэ шөҥҥи?
2. Ходит шөльбудиэгэлэ ньуутиэльэлҥа «айэдьаанул шөльбудиэ»?
3. Ходо ньуутиэльэлҥа алдулэгэлэ, шахалэгэлэ, көдиэлгэлэ, кабангэлэ, мээмээгэлэ?
4. Кин нугум молодьаадиэгэлэ?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Адиҥ чуульдьииҥин шөрилэ шөрилэш.


Last modified: Friday, 6 May 2016, 2:15 PM