Атахун кэҥдэбоойэ мээмээпэдиэ

2_3.jpg

Атахун кэҥдэбоойэ мээмээпэдиэ

    Тоҕоодьэ шааньэй местэгэ иркин мээмээ нумэк льэл. Таҥ нумэгэ атахун мээмээ уөк эмэйпэдэньэ льэльэлҥил. Атахун мээмээ уө титтэ эмэйгэт кэбэйдин кудэльэҥи. Эмэйпэги мони: "Эл ньэпэшэйҥилэк атахлоот эйрэҥик".
Таат кэбэйльэлҥи хонут лэҥдоольэльэлҥи, хонут сырньэй абутэк нуульэлҥилэ, таат сыргэлэ хартадин аай льэҥидэгэ, шахалаадиэк кэлльэлул". Мээмээ уөрпэ тудин молльэлҥи: "Митин хартэк митльэ йукоой". Шахалаадиэ тамун хартэт лэгэйнульэнум, тамунгэ йуөлтаҥ чоммунульэл, тамунгэ аай мээмээ уөрпэ: тудэльэ чомоой, мэтльэ йукоой". Шахалэ таҥиндин аай лэгэйнульэлум. Таат лэгэйнут боусьэ. Йукожэльэлум, таҥ мээмээ уөрпэ таат ньэлэмэлэ эл лэкчуөн пөньооҥи, шахалаадиэ чуму лэгут чэмэрэйм. Чэмиэсь.


Йоулусьулпэ:

1. Ходит мээмээпэдиэ шахалаадиэҥин монҥи хаартэгэк мит сыр, титтэ сам эл хаартачуөн?
2. Ходит шахалаадиэ чуму сыргэлэ лэйльэлум?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Нуктэллэ, мон, ходимиэдьэ чуульдьии тэт лэйдиимэк, хадунгэ льэй таатмиэдьэ пайлиисьэ шахалаадиэк.


Last modified: Friday, 6 May 2016, 2:55 PM