Шахалэ таачилэ рак

2_11.jpg

Шахалэ таачилэ рак

Шахалаадиэ ракньэ оҕоот иркилльэн анньаат ньэмолҕодэгэн. Шахалаадиэ мони ракҥин: "Дьэ ньэкиэйиитчиили атахлоот". Рак: "Дьэ, шахалэ, ньэкиэйиитчиили таа!" Таат ньэкиэльэльэлҥи. Шахалэ пөгиэльэл, мэдин пөгэдэгэ рак лахидэгэ тоттуульэл, шахалэ местэдэгэ йахальэл рак эл лөудуульэл. Шахалэ йодайльэл йуөдин, лахилэ норхоходайльэлум, рак лөудэллэ молльэл: "Мэт тудаа айии мэт тии льэйэ". Чэмиэсь.

Йоулусьулпэ:

1. Ходо ньэкиэй-и шахалэ ракньэ?
2. Ходо рак шахалэгэлэ албоольэлум?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Луусил чуульдьиипэгэ шахалаадиэгэлэ наар пундуну-ам. Одун чуульдьиипэгэ кингэлэ эндьоонгэт наар пундуну-ам?

Last modified: Wednesday, 11 May 2016, 10:44 AM