Курочкэ - рябэ

Курочкэ - рябэ

    Пулут тэрикэдиэньэ льэльэлҥи-модольэлҥи. Титтэгэ льэльэл курочкэ-рябэ. Йайҥэлэк лөудиэльэлмэлэ, таатбэн оло чэроуроолэк. Пулут толчиим, толчиим - эл хонжошльэл. Тэрикэ толчиим, толчиит - эл хонжошльэл. Шөлбудиэ альдэгэн хонэйльэл, тудэ лахилэ уушайльэлум, йайцэ лөудульэл, таат хонжольэл. Пулундиэ ибэльэй, тэрикиэдьиэ ибэльэй, курочкэ-рябэ аай өрньэй:
– Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах! Эл ибэльэлэк пулут, эл ибэльэлэк тэрикэ! Мэт йайцэ титин кэчиит, йиэнбэн оотэй, эл чэроуроо - э, таатбэн оотэй.


Йоулусьулпэ (вопросы):

1. Ходит йайцэлэк лөудульэл?
2. Лэмдик курочкэ-рябэ молльэлмэлэ пулундиэҥин тэрикэньэ?

Тадиилоодьэ уйлэк (задание):

1. Пундук тэт саам одул титэ тиҥ чуульдьии.


Last modified: Thursday, 5 May 2016, 2:24 PM