Шахалэ таачилэ курчэҥ

2_12.jpg

Шахалэ таачилэ курчэҥ

    Шахалэ курчэҥньэ ньэкэнмильэлҥи хадунгэ эрэ, кин эрэ уйлоол параагэ кумпэҥоот кудэльэлҥи.

    Дьэ, шахалэ иркидьэ курчэҥгэлэ тудэ лаҥин ньиэльэлум, голубчик куманек, монут. "Кэлук, куманек, мэт лаҥидэ! Мэт тэтул омосьэ лэгулэ лэгитэт». Курчэҥ таҥидэ кэбэйльэльэл кудэлэллэ, шахалэ таҥ кашалэк манный монут йиэлэшльэмлэ, тарелкэгэ абуттэллэ, чуму чаҕитэльэлум. Таат курчэҥҥин молльэл: "Лэҥдэк, мэт голубчик куманек! Мэт саам йиэлэшмэбэдэк". Курчэҥ йоҕулэ кичиим, кичиим. Толчидьаай, толчидьаай, ньэлэмэ эл кэлууну. Аҥагэ эл йахуйии. Шахалаадиэ тиҥ тарелкагэлэ йотточтэ мэ ньэльиим, таат тудэ саам лэгут улдэм. "Мит хаша лэги, – мони шахалаадиэ, – мэтул эл судиилэк, анурэмэ, кум! Ньэлэмэ өйльэ тэтул лэгитэдин лэгул". "Пасиибэ, кума эдуөнгэн, дэ! Мэтльэҥин кэлгэк".

    Угуйэштэгэ шахалаадиэ курчэҥҥин гоччэдин кэлльэл, курчэҥ орешкэлэк аальэлмэлэ, таат кувшингэ абутттаальэлум, йукоодьэ аҥильньэйбэнгэ, таат столгэ эгэтэллэ. Молльэл шахалаадиэҥин: "Лэндэк, кумушкэ! О, убуй ньэлэмэ өйльэйэнбэн лэгитэтмэбэн». Шахалаадиэ кувшингэ то тиҥлаҥдэт, то таҥлаҥдэт ньэлэйтэм, то йоҥлэ мэдэйтэм, ньэлэмэлэ эл мэйну. Йо±улги эл хонну кувшингэ. Э, курчэҥ лэндэй кувшингэт, чуму лэгулэ лэктэллэ, мони: "Мэтул эл судиилэк, кума! Ньэлэмэ өйльэ тэтул лэгитэдин лэгул". Шахалаадиэ чуҥжэльэл омось йубэгэтчэ целый неделягэ, э, нумэҥин лэҥдоольит йахальэл. Ходо тудэл курчэнгэлэ лэгитэм, тудэгэлэ курчэҥ таа аай лэгитэм. Таҥ параагэт курчэҥ шахалэньэ ньэкэнмэньилэпэги чэмиэсь.

Йоулусьулпэ:

1. Ходит шахалэ курчэ-гэлэ таат лэгитэм?
2. Ходит курчэ- таат шахалэгэлэ лэгитэм?
3. Ходит титтэл ньэкэнмэньилэпэги чэмиэсь?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Мон, мит лэбиэгэ курчэ- льэнуннуй?
2. Тэт курчэ- йу-мэк? Хадунгэ? Пундук.

Last modified: Wednesday, 11 May 2016, 10:51 AM