Эл иҥиилбэн моноҕо

2_13.jpg

Эл иҥиилбэн моноҕо
    Моноҕо козелньэ кэбэйльэлҥи омосьэ ульэгэ лэйдин мургэсьэ йообин лаҥин, таа таат омосьэ йообиисьэгэ. Эйрэт, эгужут шөҕиэльэлҥи, эмисьэ йообиисьэгэ. Эл эндьэ молҕо йахальэлҥи йуөнидэгэ: көдиэлпэ шаал аал лэгулэк йэльэшҥилэ.
    Козел моноҕоҥин чуруудьаа мони: "Нэмдик аатэл, мэт кэнмэ моноҕо? Миннэ, мит эрись кудэйиили. Миткэлэ лэнҥитэм йоҥоньэл көдиэпэ". Моноҕо айии чурун мони: "Шаал будин арпасьиили, титтэл миткэлэ эл йоҕоҥитэм миннэ".
    Арпайльэлҥи козёл моноҕоньэ шаал будин. Арпуйҥи, арпуйҥи, арпайт шаал иисьэгэ йахаҥи.
    Моноҕо шаал иисьэгэт пөмэриэльэл, таальэт чилгэгэт унмунэ эйтэйльэл, чилгэ шэлгэйльэл, таат алҕудэ пөмэрэт лөудуульэл лэбиэгэ. Тиинэ көдиэлпэ лэгул йиэлэшут модолоопэдэгэ лэбиэгэ пункэгэйльэл, иркэйт өртэйльэл: "Бэ-э-э" – монут.
    Тамунгэт иркэйт көдиэлпэ чумут титтэ лэгул альбэштэллэ, отуу таптайт эгуйоорэт, шэйрэйльэлҥи кин хаҥидэ, йолоҕудэ эл йуөдэйоон.
    Моноҕо эгиэдэллэ, мони козелҥин:"Алҕудэ өнжэйк шаалгэт. Мэткэлэ көдиэлпэ иҥииҥа, мэт чуму титтэл шэгэшэй. Мэт таатмиэ моноҕо оодьэ, пэн эл иҥиийоодьэ. Бэ-э-э!"

Йоулусьулпэ:

1. Ходит шахалэ курчэ-гэлэ таат лэгитэм?
2. Ходит курчэ- таат шахалэгэлэ лэгитэм?
3. Ходит титтэл ньэкэнмэньилэпэги чэмиэсь?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Мон, мит лэбиэгэ курчэ- льэнуннуй?
2. Тэт курчэ- йу-мэк? Хадунгэ? Пундук.

Last modified: Wednesday, 11 May 2016, 11:02 AM