Пукиль, ульэгэраа, шөткарии

2_14.jpg

Пукиль, ульэгэраа, шөткарии

Йаалоот модольэлҥи, пукиль, ульэгэраа, шөткарии оот.
Лочил чинэдин йообии лаҥидэ кэбэйльэлҥи, унуҥдиэгэ йахальэлҥи, эл лэйдииҥи ходо ча±алоол можуугэлэ. Шөткарии мони пукильҥин: "Таа тэт будиэ модот чаҕайиили". "Элльэ, шөткарии, ульэгэраа читнэй, тудэл унуҥгэ чиэрэс абудаагэн, мит тудэ будиэн чаҕатиили". Ульэгэраа унуҥгэ чиэрэс абудаай. Шөткэрии тудэ будиэн чаҕуйаай, айии хондэгэ ульэгэраа шэлгэсь, таҥдиэт чирэйҥи. Тамун чэниит, пукиль ноолгэт таҥдиэт шашаҕадайльэл. Таат йаалоот элиидьоольэлҥи.

Йоулусьулпэ:

1. Ходит элидьоольэлҥи пукиль, ульэгэраа, шөткарии?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Мон, одулпэгэ тэт мэдиимэк титимиэйоон чуульдьиик? Мэдиильэлҥидэ, митин пундук.

Last modified: Wednesday, 11 May 2016, 11:07 AM