Цыпленок таат оожии нодо

3_1.jpg

В. Сутеев

Цыпленок таат оожии нодо
(Цыпленок и утенок)

Йайцэпэгэт, укэйльэл оожии нодаадиэ.
- Мэт укэсьэ! – мони тудэл.
    - Мэт аай, – мони курица уө.
- Мэт мэ эйрэсьэ, – мони оожии нодо уө.
- Мэт аай, – мони курица уө.
    - Мэт иҥэрэк иҥэртэмэ – мони оожии нодо уө.
    - Мэт аай, – мони курица уө.
- Мэт кэлидьэлэк нуммэ, – мони оожии нодо уө.
- Мэт аай, – мони курица уө.
    - Мэт лоҕулэк минмэ, – мони оожии нодо.
    - Мэт аай, – мони курица уө.
- Мэт йардьидин эрдьиийэ, – мони оожии нодо уө.
- Мэт аай, – мони курица уө.
    - Мэт йардьиийэ, – мони оожии нодо уө.
    - Мэт аай, – өртэсь курица уө. - Мэтул палашҥик!
- Мэт мойк! – өртэсь оожии нодо уө.
- Буль, буль, буль..., – мони курица уө.
Таат оожиигэт абудум оожии нодо уө курица уөгэлэ.
- Мэт аай йардьидин хонтойэ, - мони оожии нодо уө.
- Мэт эл хонтойэ, - мони курица уө.

Йоулусьулпэ:

1. Ходо эйрэҥи, лэмдик ааҥилэ курица уө таасилэ оожиинодо уө?
2. Ходит курица уө йардьэдин эл хоноолии?

Последнее изменение: Среда, 11 Май 2016, 15:54