Йаан кошкэ уө

3_1.jpg

Йаан кошкэ уө
(Три котенка)

    Йаан кошкэ уө - эмбэй, шөйбэй, пойнэй - шөльбулэк йуөчиҥилэ, таат тудэ йолаат хаҥиҥа. Шөльбул илугульньэй банка молҕин шөги. Кошкэ уөрпэ тудэ йолаат, шөльбул шэйрэч. Банкагэт укэйҥи йаан пойнэй кошкэ уөк. Йаан пойнэй кошкэ уө алдулэк пудэ йөчиҥилэ, табудэк хаҥинааҥилэ. Алдулэ чирчэгэсь чуөльэ самовар труба молҕодин. Кошкэ уөрпэ тудэ йолаат. Алдулэ чирчэгэт шэйрэч, труба молҕот йаан эмбэй кошкэ уөк укэйҥил. Йаан эмбэй кошкэ уөрпэ ньорольгэ йуөҥа анилэ, тамуҥҥин чирчэгэйҥи! Анил йэрэсь, оожии мол±от йаан кошкэ уөк оҕунбэллэ эгэдэйҥил. Йаан оҕунбэй кошкэ уө нумэҥин хонҥи. Чугэ хонут пугэлбиэпэги киэльэй, таат тудаа ходимиэги таат кудэҥи: эмбэй, шөйбэй таат пойнэй.

Йоулусьулпэ:

1. Ходо йаан кошкэдуөпэ пойнэйҥоот кудэҥи?
2. Ходо йаан кошкэдуөпэ эмбэйэҥоот кудэҥи?
3. Ходо йаан кошкэдуөпэ эмбэйэҥоот, шөйбэйҥоот, пойнэйҥоот кудэҥи?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Тэт нумэгэ кошкэ льэй?
2. Ходо шөрилэньи тэт кошкэ?
3. Чуөльэд омнии параагэ, мидодол параагэ, одупэгэ кошка льэйбэдэк?

Last modified: Wednesday, 11 May 2016, 4:00 PM