Амундиэ

3_4.jpg

Амундиэ
(Косточка)

    Эмэй сливэлэк магазингэт минмэлэ, таат тудэ уөрпэҥин обед йолаат, тадиит мөнут, тарелкэгэ пөньим. Ваня ньэханьин эл лэммэлэбэдэк, чуөтэ йоҥлэ мэдиинудэ эйрэй. Тудэл таҥ сливэпулҥин холлуйнуй. Лэктин наҕаа эрдьиэльэл. Нилги өйльэдэлмэ, тудэл иркиэл миндэллэ лэгум. Обэд киэйэ эмэйпэги чуҥум, иркиэт эл йахуйльэл, эсиэпэдин мони. Обэдтэдэйт модот, эсиэпэги мони: "Уөрпэ нилги эл лэй иркин сливэгэлэ?" Чумут монҥи: "Эл лэйэ". Ваня, кэйлэдэйдэллэ, аай мони: "Мэт эл лэйэ". Табунгэ эсиэпэги мони: "Кин лэгум тамун таҕан тит эрись, тамун айии эрчоон чомоҕотэ эл оо. Эрчоонги тамун льэй, эдьиҥ сливэпул молҕо амунэк льэл, кин эл лэйдии, тамунгэлэ лэктэйлэ, таат амладайтэм таҥ амунгэлэ, таҥ шоромо амдаанульэл угуйэштэгэ. Мэт табудэк иҥиимэ". Ваня модот подьольоой, таасилэ мони: "Эллэ, мэт амундиэ окногэн пэшшэй". Тии чумут нуөльэҥи, таҥ Ваня ибэлиэй. Чэмиэсь.

Амундиэ

Йоулусьулпэ:

1. Ходит Ваня эсиэгэлэ кимдааньэриим, монут: «Мэт эл лэйэ»?
2. Ходо эсиэ эмэйньэ таасилэ Ваня эмдьэпки лэйтэйльэлҥа, Ваня лэгум сливалэ?
3. Ходит Ваня ибэльэй?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Тэт хаин эрэ кимдааньэйэк?
2. Чуҥрэ эйрэштэллэ, шурулэш йукоодьэ ньиэдьиил, «Амундиэ» ньиэдьиил титимиэйон.

Last modified: Wednesday, 11 May 2016, 4:23 PM