Слон

3_5jpg

Слон

    Иркин индиэйскэ слон льэльэл. Тан слонгэлэ эрись лэгитиэнульэлум пөгильги, табун будиэн уйньэсиильэлум чомоҕото. Иркидьэ слон йоҕумуллэ, нөйлэ эгиэрэм тудэ пөгильгэлэ, индиэйс амдэй. Тамунгэ индиэйс тэрикэги ибэльэдэ, тудэ уөрпэ кэсиидэллэ, слон нойл аал пэшшэйм, мондэллэ: "Слон! Тэт эсиэпэги куддэмик, кудусик туөнпэ аай". Слон уөрпэплэ йуөдэллэ, чанмоол таҥгэлэ хобота миндэллэ, тудэ будиэ моттом. Тамун йолаат таҥ слон таҥ уөдэ ажуу мэдиинульэлмэлэ, таат уйнуй тудин эрэ. Пиэгэ анҕай эрэмэннуллэлэ. Чэмиэсь.

Йоулусьулпэ:

1. Ходит слон индеискэлэ кудэдэм?
2. Ходит слон омосьэ слонҥоон кудэй, ханьин чанмуол уөрпэгэт тудэгэлэ уйиньэшаам?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Шөрилэш слон.
2. Тэт слон хадунгэ йуөмэк, зоопаркэгэ, киноогэ, циркэгэ, картинкэгэ, пундук.

Последнее изменение: Четверг, 12 Май 2016, 15:39