Ханьил

3_6jpg

Ханьил
(Орел)

    Иркин ханьил нумэлэк аальэлмэлэ чугэ архаа, чобул йаҕилгэ, уөрпэпки льэльэлҥи. Иркидьэ таҥ шаал архаа шоромоплэк уйльэлҥил, таа уйҥидэгэ ханьитэгэ анил мойт мэриэльэл. Тамунгэлэ шөйлэ айиинаальэлҥа өрньэлдэ, тамунгэт тудэ аҥилгэлэ пэшшэйм. Шоромопул, анидэйлэ миндэллэ, кэбэйҥи. Ханьитэгэ тудэ уөрпэгэ хондолло, мадаай, уөрпэпки нижааҥи, лэгул аҥсиит, ханьидэгэ ижилбэллэ, мадаай. Уөрпэ нижэлгэт аай мэриэсь, чобул лаҥин мэриэсь. Таат анил мойт киэсь, кэлдэллэ тудэ уөрпэгэлэ лэгитэм, анил шашаҕатэ. Ханьидуөрпэ титтэ аҥа йоҥнит титтэ эмэт лаҥин ньаасьэтки.

Йоулусьулпэ:

1. Мон, шоромо ханьилэ шөйлэ айиинааҥидэгэ, анил тудэгэт миндин, адуөн титтэл омосьоодэк аальэлҥилэ?
2. Лэмдик ханьил аамэлэ таасилэ, анил өйльэдэгэ?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Тэт лэйдиимэк таатмиэйоон, ханьин шоромо эндьоонгэлэ, нодопэлэ айуйииннум?
2. Лэйдииҥидэ, шурулэш ньиэдьиил, таат пундук, шоромопул лэйдииҥигэн монут, таат аадин адуөн эрчуодэк.

Последнее изменение: Четверг, 12 Май 2016, 15:42