Мэт кэйоол коньки

3_6jpg

Мэт кэйоол коньки
(Мои первые коньки)

    Пуркииштэ ньэмолҕилгэ мэт эмэйлиэ мэтин конькик подарокҥоон кэймэлэ, мэт таҥ подьорхогэ конькидэллэ, йархасьэҥин мельницалаҥин кэбэсьэ. Мэт конькипэ ултэсь, таат пөмдьэйэ. Мэдиилугэ мэт йолаат куөйпэ уөрэптиэ өрньэллэ мэдэйҥи: "Йаклудэ эл холлэк! Арпаак!" Дьэ тат йархаа шанаҕай, мэт эл мэт лэйтэсьэ ходо оожиигэ, имилгэн китнэт йэсьэ. Өрньэйэ, уөрэптиэ аай өрньэҥи. Мит өрньэлҥин мельникэк шубэжэт кэлул, мэткэлэ оожиигэт аасиим. Мэт чомоҕото чиэдьэт, иись больницэгэ ходойэ. Мэткэт конькипэлэ оноҥа, тан чиэдьэгэ конькилэ эл пөмдуйэ.

Йоулусьулпэ:

1. Ходит куөйпэдуө чиэдьэ оожиигэ лөудись?
2. Кин тудэгэлэ оожиигэт аасиим?
3. Ходит куөйпэдуө уөрэптиэгэлэ эл мэдиим, ханьин титтэл өрньэҥи тудин: «Йаклугудэ эл холлок! Арпаак!»?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Тит чиэдьэмэ конькииилэ эйриэнуннумэт йархаа будиэ?
2. Лэмэн правилпэк тит лэйдиимэт таатмиэй параагэ эрчоонгэт палаадин?

Последнее изменение: Четверг, 12 Май 2016, 15:52