Мэткэлэ ходо корытэгэ шуукэдиэ тоттоҕором

3_8jpg

Мэткэлэ ходо корытэгэ шуукэдиэ тоттоҕором
(Как меня щука в корыте поймала)

    Мэт чаачаа чомоодьэ шуукадиэк иидэмлэ, таат чуланҥин отчого пөньиидэллэ, хонтом. Мэт таҥнигэ илэкун ньэмолҕилньэйэ. Мэт чуланҥин шөйэ, таат отчо молдин мэт нугэн шиншайдэллэ, шуукадиэк аҥсиит оожиик бородиимэ. Шуукадиэ куөкэги нук­тэллэ табудэк нидьильэлмэ. Шуукэдиэ эл мэтчодэдэллэ ходоольэл. Дьэ таат, мэт мэдиилугэ, мэт шашхулгэлэ шуукадиэ тоттоҕором тодиилэ, мэт таат өрньиэйэ мэт нугэн абудудэ: «Ой, шуукэдиэ мэткэлэ мойм!» Мэт өрньэлҥин мэт эмэй кэлдэллэ, шуукэдиэгэт мэткэлэ лондом.

 Йоулусьулпэ:

1. Хамлоо ньэмолҕилньэйбэдэк тиҥ ньиэдьиилгэ куөйпэдуөлиэ?
2. Лэмдик тудэл шууукэдиэҥин аамэлэ?
3. Кинтэк тудэгэлэ шуукэдиэгэт лоҥдом?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Шөрилэш шуукадиэ.
2. Тэт ханьин эрэ шуукэдиэ иксиимэк эсиэньэ, чаачааньэ, хаахааньэ?
3. Ходо йоуйэгэт шуукэдиэ полдоннумэт? Пундук.

Последнее изменение: Четверг, 12 Май 2016, 15:55