Пиччиидиэ (Птичка)

3_9jpg

Пиччиидиэ
(Птичка)

Пиччиидиэ мэриэнуй,
пиччиидиэ йоодой,
пиччиидиэ йахтэй;
пиччиидиэ мэрэйбэдэк,
пиччиидиэ йуөдойбэдэк,
пиччиидиэ чуө өйльэ!
Хадунгэ льэк, пиччиидиэ?
Хадунгэ тэт йахтаанулбэн?
Йуукэ лэбиэгэ
абутэ аанумэ тэт;
таа тэт йахтаануйэк
тэт йахтэл.

Йоулусьулпэ:

1. Ходо В. Жуковский пиччиигэлэ моннуй?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Лэмэн пиччиипэ мит лэбиэҥин кэлуунуҥи, шурулэш.
2. Кись адиҥ стих.

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 4:18 PM