Лэбиэн йоҥчэптиэ

4_2jpg

Лэбиэн йоҥчэптиэ
(Колокольчики)

Мэт йоҥчэптиэ
Чэбиль лэбиэн шөрилэптиэ.
Таат мэтул йуөмэт
Эмбэдэ - дьэльэноҥоодьэ?
Нэмэгин таат йалҕидэмэт
Май чэнчэ подьорхогэ
Эл көудьоодьэ ульэгэгэ
Йоо йархужиэшут?
Йахадаасьэ хонтом мэткэлэ
Йоҥҥоой чэбильгэн;
Титул эгуйурэт,
Пайдудэ хохчинэ
Мэт йоҥчэптиэ
Чэбиль лэбиэн шөрилэптиэ!
Мэтин эл йоҕумуҥилэк
Эмбэдэ - дьэльэноноодьэ!
Мэт айаалэ эт эл эгэрэйэ,
Тит алии мэт муддэчэ,
Уздэлэ эл мойчэ
Йахадаасьэ пөгул!
Мэт мэрэйэ, мэрэйэ йоҕотии титэ,
Молин лэбиэ шолохок оҕоол:
Йахадаасьэ - аранча мэткэлэ хонтэм, -
Хаҥидэ? Эл лэйдиийэ!

Йоулусьулпэ:

1. Ходо автор иллуугиидэ йоульэтльэм йоҥчэптиэгэлэ моннуннуй?
2. Ходо тудэл йахадаасьэлэ эйриэнуй?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Ходимиэйэ лэбиэн шөрилэптиэ мит лэбиэгэ укэйнуҥи? Шөрилэ аак.
2. Шурулэш, ходо тэт мит лэбиэ йоульэтльэмэк.

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 4:06 PM