Ньаадэ

4_3jpg

Ньаадэ
(Осень)

Ньаадэ! Лөмдьиэй чумут
Нужуҥоол мит сад,
Шахалэсьул полжисьэ
Илэйэ миидэ мэрэҥи.
Йуусэ тии таа шэрэлэчнуҥи
Таа лэбиэн будиэн
Кэйлэчнул лэбэйдиин абудьэпул
Кэйлуйнул рябинэгэ.

Йоулусьулпэ:

1. Ходо А. Толстой ньаадэ параагэ садкэлэ, полжисьгэлэ, рябингэлэ шурулэшмэлэ?

Тадиилуодьэ уйлэк:

1. Ходимиэй ньаадэ пара стихпэлэк тэт лэйдиимэк? Пундук.

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 4:10 PM