Пиччиидиэ (Ласточка)

4_4jpg

Пиччиидиэ
(Ласточка)

Ульэгэраа дьэльоноҥоомуй
Йэлоодьэ подьо±ой
Питчиидиэ поорэньэ
Мит сенэҥин митин мэриэй.
Тудэньэ йэльоодьэ улумунуй
Поорэ тудэньэ аай...
Анньасик кэлдэллэ
Митин иилугэльэл чугоон.
Тэтин зернолэк кэйтэмэ
Тэт йахтэ йахтэк
Нэмдик йуукэт лэбиэгэт
Тэт кэсиимэ.

Йоулусьулпэ:

1. Лэмэн параалэк пиччиидиэ пиччиидиэньэ митин кэлуунуй?
2. Ходо автор шурулэшум тудэ айаагэлэ?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Йуөнук, лэмэн пиччиипэлэк поорэ параагэ мит лэбиэҥин кэлуунуҥи.
2. Шурулэш тэт пэн подьорходэ шурулэгэ.

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 4:17 PM