А. Барто

А. Барто

4_5jpg

Мээмээлэк полгэ лөудэҥа,
Шашхудэйлэ шашахатльэлҥа,
Мэт мээмээлиэ эл пэшшэйт,
Мэт мээмээлиэ йоульэтльэт.

4_5jpg

Хоробөнчиэ йэжуннуй хонут
Хони өҥчиэ ниҥиэ мэллэшут,
Доскаги чуө чэмуйэй,
Ничааш өҥчиэ лөудудин льэй.

4_5jpg

Танядиэ ибэльэл мэдись,
Унуҥгэ мячикки лөудись,
Танядиэ, ибэльэл пэшшэйк,
Унуҥгэ мячик эл чирэйт.

4_5jpg

Пойнэй чол±ораадиэлэ паайпэдуө пэшшэйм,
Тибо таат альбаальэл – пэдэк эл йиэдэйл,
Чол±оро поньоольэл скамейкэгэ ходоот,
Эгиэгэллэ льорхайльэлум боусьэ а±унбоот.

4_5jpg

Матросский шапкэндьэ,
Игэйэндьэ нугэнгэ,
Мэт кораблик аадэмэ,
Чугуодьэ унуҥгэ.
Алдулдиэпэ чирчэньдьит
Мэт йолаа:
«Митул эйрэш, капитан,
Корабликкэ моттоллэ!»

              ***

Мэт козленок мэткэ модой,
Мэтньэ эйрэй – мэт ноудии,
Угуйэлмэ садкэн, йобии
Тудэл хонтот эйрэштин.

Йоулусьулпэ:

1. Кинпэлэк эдиҥ стишокпэгэ шурулэшооҥи?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Кись эдиҥ стишокпэ.

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 4:32 PM