Малинэҥин йообии лаҥи хонтойли

4_6jpg

Малинэҥин йообии лаҥи хонтойли
(По малину в лес пойдем)

Малинэҥин йообии лаҥи хонтиили,
Лэҥдэлҥин кудэлэйтэйли, кудэлэйтэйли, кудэлэйтэйли.
Йэлоодьэ нумэ пудэмэ, йообии лаҥи чадилэгэн,
Чоҥул тэт мэт лэбэйдии, лэбэйдии малинэ.
Тэт малинэ эл аҥин, эл аҥин, эл аҥин,
Шахалэшкэн чоҕолҥин, чоҕолҥин, чоҕолҥин.
Йэльоодьэ нумэ пудэмэ, йообии лаҥии чадилэгэн,
Чоҥул тэт мэт лэбэйдии, лэбэйдии малинэ.
Ходо малинэ шахальэштэй, шахальэштэй, шахальэштэй,
Лэгул мит шойтэй, мит шойтэй, мит шойтэй.
Йэльоодьэ нумэ пудэмэ, йообии лаҥи чадилэгэн,
Чоҥул тэт мэт лэбэйдии, лэбэйдии малинэ.
Лэгул мит шойтэй, мит шойтэй, мит шойтэй,
Чуму мит кэнэпэ ньиэтэй, мит ньиэтэй, мит ньиэтэй.
Йэльоодьэ нумө пудэмэ, йообии лаҥи чадилэгэн,
Чоҥул тэт мэт лэбэйдии, лэбэйдии малинэ.

Йоулусьулпэ:

1. Ходо тии кисьнуҥа малинэлэ шахальааштин?
2. Шахальааштэллэ, малинэньэ лэмдик аануҥилэ, кинпэлэк ньиэҥилэ малина лэктин?
3. Пудэ омооги ходо шурулэшльэлум автор?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Кись йахтэл «Малинэҥин йообии лаҥи хонтэйли».

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 4:51 PM