Шоҥдьилльэ кэлул

4_6jpg

Шоҥдьилльэ кэлул
(Наступление весны)

Чиэдьэ йоҥоньэйбэн оодьоодэк.
Илэйэ иҥлиисьоодэк.
Чиэдьэ пиэдэйбэн титимиэдьоодэк.
Йэльоодьэ эмисьэгэт йэдэсь,
Пэн пугэлбэдэй.
Пукэльэ эл альаа ходосиий,
Пугэсьэ илэйэлэ тудэгэлэ
Бородиим, бородиим.
Йэльоодьэ игэйэлэ
Йочиим, йочиим.
Тибо оожиилэ пуйжэнум.
Унуҥ йархаагэлэ хонжэшнум;
Шэльгэдэсь унуҥгэ,
Кэбэсь холиньэт.
Пукэльэ альаай,
Йархаалэ хонжэнум.
Унуҥгэ йархаа кэбэйльэй,
Шөйль йургуупэгэн
Оожиилэ ултэдэйм.
Унуҥ шөйль йургуупэгэлэ
Оожиилэ ултэдэйм.
Йодуупэгэн тудэл ойдэсь,
Ульэгэн местэплэ чуму ойтадайм.
Анда унуҥдэгэн
Ойчэ ойлэк хонтомлэ.
Нигийоодьэ йархаан кирчикэк,
Чумут лолҕодэ таат нижаадэ,
Подьоходэ подьондьи.
Унуҥ чуруудьаа
Подьольоодэ эмбумунэй.
Чо±очаалптэгэ дьэльооноҥоой
Шаал чумут полжисьльэлҥи,
Чумут кэрпэжэльэльэл.
Бучун пиччиипэк
Мэрэт кэлҥил,
Лэбиэгэт кужуу лаҥин
Титтэ йахтэ йахтаариилааҥилэ.
Өнмэгэ
Мит чиэдьэллэ
Подьольой.
Тиҥидэ-таҥидэ муддэйҥи
Мит эмбэй чуҥжэ.
Таат мит йахан эйлоол лэбиэгэ
Мит йоҥжоол ниҥиэгэлэ мэжжэськэ
Поорэ киэсь.

Йоулусьулпэ:

1. Ходо автор шурулэшооги шоҥдьилльэ кэлооги?
2. Ходо тудэл унуҥ мэжжэйгэлэ шурулэшум?
3. Ходо чоҕосьаалгэ, лэбиэгэ поорэ параалэк йэдэйл?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Тэт сам шурулэш, ходо тэт лэбиэҥин поорэлэк кэлуунул. Лэмдик тэт йуөмэ кэлул поорэ параагэ?

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 4:54 PM