«Пудэ чэлкиэй...»

4_8jpg

«Пудэ чэлкиэй...»

Пудэ чэлкиэй,
Эмил чиэсь.
Пөмнэйэ киндьэ
Пойньиинум шаалгэлэ.
Чуруудьаа, чуруудьаа
Чиэсьэ поньхолэ альбэшнум
Киндьэгэ миннэ
Пукэльэ, йархаа льэльэлтэй.

Йоулусьулпэ:

1. Лэмэн параагэлэ шурулэшум автор?
2. Ходо пэн чиэлкиэнуй, киндьэ ходимиэй?

Тадиилоодьэ уйлэк:


1. Шурулэш, иркин чиэсьэ подьорхок ходимиэнуй.

Last modified: Thursday, 12 May 2016, 4:58 PM