Пөмнэлбэн (Колобок)

Пөмнэлбэн

Пулундиэ тэрикиэдиэньэ модольэлҥи. Иркидьэ пулундиэ тэрикиэдиэҥин молльэл:

– Тэрикэ, илэгулэ пөмнэлбэн аадэллэ йиэльэш!
– Нумун мэт тэтин аадэллэ йиэльэшут? Илэгул өйльэ!
– Тэт амбаргэн омось йуөк, бэйдьиэн мэччидьэк, пөмнэлбэнҥоон нуктэмэк!

Таат таҥ тэрикиэдиэ амбарҥин хони, бэйдьэ аҥсиидэллэ, йукоодьоонгэлэ нуктэллэ, таҥ иллугулэ пөмнэлбэндиэк аамэлэ. Табунгэлэ йиэльэштэллэ, охнодаҥильгэ пөньиим.

Пөмнэлбэн ходоодэллэ, ходоодэллэ таат пэмэриэй. Киэйэн пол будиэн, таат шэшпэдаҥиль лаҥи пэмэрэй, таат льэт пудэ йахай. Пудэ йахадэллэ, чугэгэн таҥдиэт пэмэриэй. Таат пэмэрэт хондэгэ ньаасьэдин чолҕораадиэк пөгул. Чолҕораадиэ тудин мони:

– Пөмнэлбэн, мэт тэтул лэгут!
– Чолҕоро, мэтул эл лэйлэк, мэт тэтин йахтэтчэ! – пөмнэлбэн мондэллэ таат йахтаай:

Мэт амбаргэ мэччиилоодьэ,
Мэт иллугулэ уйоодьэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт аай шэйрэйтэйэ!

Пөмнэлбэн чолҕораадиэгэт чугэгэн таҥдиэт пэмэрэй.
Пэмэрэдэгэ, ньаасьэдин көдиэлэк кэлул.

– Пөмнэлбэн, мэт тэтул лэгут!
– Эл лэйлэк мэтул, – пөмнэлбэн мони. – Мэт тэтин йахтэтчэ:

Мэт амбаргэ мэччиилоодьэ,
Мэт иллугулэ уйоодьэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт чолҕораадиэгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт аай шэйрэйтэйэ!

Көдиэлгэт шэйрэсь.

Пөмнэлбэн таҥдиэт мургэ молҕон пэмиэрэй. Таат пэмэрэдэгэ, мээмээлэк ньаасьэдин кэллэ мэдэйл.

– Пөмнэлбэн, мэт тэтул лэгут!
– Ходит мэтул тэт лэктэмэк!

Таат йахтай:

Мэт амбаргэ мэччиилоодьэ,
Мэт иллугулэ уйоодьэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт чолҕораадиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт көдиэлгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт аай шэйрэйтэйэ!

Аай шэйрэсь, идьии мээмээгэт.

Пөмнэлбэн пэмэрэй чугэгэн, ньаасьэдин шахалэлэк шубэжэл.

– Пөмнэлбэн, ходо тэт пөмнэсиик, иилуусиик, хаҥидэ мэ пэмэрэйэк?

Пөмнэлбэн табун мэдиидэллэ, айаадэллэ таат йахтаай:

Мэт амбаргэ мэччиилоодьэ,
Мэт иллугулэ уйоодьэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт чолҕораадиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт көдиэлгэт шэйрэсьэ,
Мэт мээмээгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт, шахалэ, аай шэйрэйтэйэ!

Пөмнэлбэн таат шахалэгэт пэмэриэй, пэмэриэдэгэ, шахалэ мони:

– Ходимиэ омосьэ йахтэйэк! Мэт лигэйэ, ньэлэмэ эл мэдиийэ. Мэт йоҕул иисьэгэ мадаадэллэ йахтэк-таа!

Пөмнэлбэн йоҕулэ иисьэгэ мадаадэллэ таат йахтаай:

Мэт амбаргэ мэччиилоодьэ,
Мэт иллугулэ уйоодьэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт чолҕораадиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт көдиэлгэт шэйрэсьэ,
Мэт мээмээгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт, шахалэ, аай шэйрэйтэйэ!

– Ньайдэльисьэ йахтэлэк! Мэт нингэльидьэ эт мэдиильэлдьэ! Идьии мэт оноргэ мадаадэллэ йахтэк-таа!

Пөмнэлбэн таҥ ажууги мэдиидэллэ, таат оҥордэгэ мэнмэгэсь. Шахалаадиэ тудэгэлэ таҥдиэт амладайм...


Йоулусьулпэ:

1. Ходо пөмнэлбэн уйоой?

2. Кинпэлэк пөмнэлбэнгэ эсиэпиэги, эммэйпэги?

3. Кинпэньэ анньэйбэдэк пөмнэлбэн, тудэ чугэгэ хонут?

4. Кин пөмнэлбэнэгэлэ лэгум? Ходит?

Тадиилоодьэ уйлэк:

1. Кись пөмнэлбэн йахтэги.


Last modified: Thursday, 5 May 2016, 2:33 PM