ЛУЧИИН ОМНИИ ЧУНЖЭ - ЭЙРЭШКИ (Загадки)

1. Иркин кунэль маҕилэк.

Чумут эл молдигэйэнҥи.
Ответ

Капуста


2. Чэрэуроо ситэлэк

Эмбэй нумэпэдэлэ хоттой аҥлисин;

Хамун эмбэй нумэпэдиэк,

Таатмиэ пойнэй эндьйоонпэдиэк.

Ответ

подсолнечник


3. Модой пулундиэ,

Маҕилпэ мориэт.

Кин алҕаар мугэтэм,

Табун аҥдьэ оожииги альбаанул.

Ответ

лук


5. Тудэ саам кэйлэньэй, сахарньэй,

Маҕилги дьэльоноҥоой, бархатньэй.
Ответ

арбуз


6. Кэйлэй мархиль.

Модой эмисьэгэ,

Майлэги пудэ.


Ответ

морковь


7. Чиэдьэмэ пугэмэ

Иркин льэй.
Ответ

ель


8. Йукоой пойнаачи

Йообиигэн прыг - прыг!

Пукэльэгэн

Тык - тык!

Ответ

заяц - чол±оро


9. Скатерть подьольбой

Лэбиэлэ чуму кэнбэлэшум
Ответ

снег – пукэльэ


10. Поорэмэ полжисьэги укэйнуй,

Пугэмэ айаарэтнум,

Ньаадэмэ лэгитиэнум,

Чиэдьэмэ пугэлэдэйнум.

Ответ

дерево - шаал


11. Кин тудэ нумэгэлэ

Тудэ будиэ эйрэшнум?
Ответ

улитка


12. Антон оҕоой

Иркин нөйлэ:

Тудэгэлэ аҥчииҥа,

Тудэл эл йэдэйну.

Ответ

гриб - шаанпаай


13. Оҕоой чоҕосьо будиэ

Кэйлэй рубаханьэт Егоркэ

Кинтэк хонайл

Чумут ньаасьэлэ уйииҥа.

Ответ

земляника


14. Илэкун ньэмдьийэ

Иркин крыша аал о±ооҥи.
Ответ

стол - истол


15. Мэт аадээт эгужуй,

Мидэдьэлэк кэсиимэлэ.
Ответ

еж


16. Ньанмэ куст эл оо, полжисьэньи,

Эл рубахалэк - иидоой.

Эл шоромо - пуҥдуннум.


Ответ

книга


17. Эл анньаану,

Эл йахтаану,

Кин пугильдин кэлут

Тудэл мэдиинум киэйэн.

Ответ

собака – тоукэ


18. Атахун ньэмдьэйэ

Унуҥҥин йардьидин хонҥи.


Ответ

ведра


19. Эпиэ нумэгэ будиэн

Хлэб чоҕоол орпоол.

Тоукэ ойиим,

Миндэйлэ лорхайм.

Ответ

месяц – киндьэ


20. Польэгэ ньэмдьийэплэк оҕооҥил

Платчэптиэ пойнэҥи,

Моҕопэгэ дьэльооҥоҥооҥи.


Ответ

березы - поньхаарапэ


21. Эмбэй – эл парнаалэк,

Унмуньи – эл хоробон өнчиэк,

Ходоой - лулчий,

Мадаатэй - лэбиэлэк иҥэртиэнумлэ.

Ответ

жук


22. Польэгэ нумэлэк укэйл,

Улдоой зернолэ нумэ.

Чэроуроо стенаньэй,

Подьорхошэкчэ тобоой.

Нумэ эйрэй эйрэллэ

Чэроуроо столбэгэ.

Ответ

колос


23. Йукоодьэ - пиччиидиэк:

Йоҥжэги – сталэк,

Лахидэ – нитэк.


Ответ

иголки с ниткой – мидэдьэ иҥдьииньэ


23. Йукоодьэ - пиччиидиэк:

24. Илльэ шойҕок,

Чумут йургуулэк.


Ответ

решето


25. Эл нугэнчуөн,

эл ньумудьиичуөн

Нумэ уйоой.Ответ

гнездо – пиччии нумэк


26. Атахун атилэк,

Атахун кибэсэк,

Өрдьэдэгэ тукнэлэк.


Ответ

ножницы


27. Чиэдьэмэ пойнэй, пугэмэ шөйбэй.

Ответ

заяц -чолҕоро


28. Пойнэй, ньэхаин эл сахар.

Ответ

cнег - пукэльэ

Last modified: Friday, 20 May 2016, 2:55 PM