Горнатаа

Горнатаа

Иркидьэ мэт нумэ йэкльиэ эйрэт, промушльайт, таатмиэдьоодэк йуөмэ.

Чолҕоро нонолэк эгэтэмэ молҕан чадьилэгэ. Капкан нингоо эгэтэ, нохшоҥин, шахалэҥин, горнатааҥин. Йаалмидьэ аммалдэллэ таҥ мэт капканпэ, нонопэ йуөйии. Мэт капканпэгэ иркин нохшок, йаан горнатаак, иркин йододьубэк иидэмэ. Таат мэт нонопэҥин хондьэ, атахун нонол таат оҕооҥи, йалмэштэ ноногэ йахуйааҥит, йуөлукэ: шаарэк норхоҕольэлул. Мэт нонол ньэхадунгэ өйльэ.

Тиҥидэ-таҥидэ эйрэйэ,таат йуөси: йургуук йэдул пукэльэ молҕодэгэ. Таҥидэ йаҕидьэлэ чолҕай, иркэйт молиндьаат чанмах эл ньоҕойэ. Таҥ йургуугэт чичэжэйдэллэ горнатаак чирчэгэйл. Мэт нойл ниҥиҥиэлгэн хонась чуҥжэйдэллэ. Таҥдиэт шэйрэсь горнатаадиэ.

Мэт таҥ йургуук иҥэртэмэ йаҕидьэлэ.Таа нуу чолҕоро чуудэ лэгоодьэ амунги. Пугэлбиэдэйлэ чуудэгэт йэлдиэльэлум, табудэ абутэк аальэлмэлэ. Таасилэ таа ходоонульэл лэҥдэллэ,чолҕоро чуул айии поньоольэл. Таҥ йургуу архаа пукэльэн нумэк аамэ, тии таа капканэк нушэльэшмэ, чолҕорон амунньэй чуудэлэ лэгултэллэ. Ополльаа таа иркин нохшок иидэмэ, горнатаадиэ таа эл кэлльэл. Йуөмик, ходо льэнульэл горнатаадиэ. Таатмиэ чомоодьоодэк аадаанульэлмэлэ, айии пайлуунульэл, тудэ лэгулгэлэ пэшшэйдэллэ кэбэйнульэл.

Перевод

Горностай

Однажды, когда я ходил на охоту, я такое видел.

Я поставил петли на зайцев на шести тропинках. Поставил много капканов - на соболя, лису, горностая. Через три дня пошел смотреть мои капканы и петли. В капканы попал один соболь, три горностая и одна белка. Потом я пошел посмотреть петли - две петли просто так стоят, а когда я подошел к третьей, то увидел, что что-то шевелится. А моей петли нигде нет. Туда-сюда хожу, вижу: в снегу дыра. Я ткнул туда лыжной палкой, испугался и чуть не упал. Из дыры с шипением выпрыгнул горностай. У меня между ног проскочил, шипя. Так и убежал горностай.

В дыре я увидел объеденные заячьи кости. Горностай шерсть с зайца ощипал и сделал себе гнездо. Потом там лежал и ел мясо зайца, которое осталось. Я сделал домик из снега около той дыры, поставил капкан и положил приманку из заячьих костей и мяса. После в этот капкан попал один соболь, а горностай так и не пришел.

Видишь, какой бывает горностай. Так много тащит себе, хитрит, еду свою бросает и уходит.

Йоулусьулпэ:
Лэмдик капканпэгэ иидэмлэ пундул шоромо?
Лэмдик ноно йуөт, йуөмэлэ пундул шоромо?
Лэмдик лэйльэлмэлэ горнатаа?
Пундул шоромо горнатаагэлэ иидэм?

Тадиилоодьэ уйлэк:

Тэт капкан, нонок нушэльэшнумэк? Лэмдик иидиэнумэк? Пундук.

Last modified: Wednesday, 25 May 2016, 11:37 AM