Стихотворения

Стихотворения


ОРАН

Калданя мэрэти
Таҥнялкан оранти
Нэлкэни эмчэлэн
Нергэтлэ бэриптэн.

Х. Суздалов

ӨЛИКИ

Бокаталбу тавунран
Дэвэнҥиту хутунрэн
Деплэҥгэй маялран
Чиктикан өлики.

Х. Суздалов

 

 

ЧАМАКЧАН

Кадаркан додукун
Гарпанҥа хечэлэн
Буҥтуня хилумкун
Эр чамак эҥэнни.

Х. Суздалов

УЯМКАН

Койтаня таланя
Көелкэн уямкан
Кадаркан ойдукун
Эрэли мэнриттэн

Х. Суздалов

 

 

ХЯЛИКИ

Буюснэми ҥэнэддэкэс
Хяликичан дюлмэлдин
Имандали гиркаватча,
Дерэҥэкэн хэрэчэ,
Дюлдэлэс эр дондин
Буюсэк хотан хинду
Өруси биннэвэн несэтти.

А. Кривошапкин

УМТИЧАН

Төр бадан аймакань
Хэрэпчэ гөндэҥу
Аюка, өруслэдинь
Умтичан-гу бичэ.
Ялдаҥакан, тобаҥакан,
Дебэмси анҥалилду
Нулгэвэтти эвэсэлду
Киҥки төрудэн биеттин.

А. Кривошапкин

 

ХЕМТЭ

Амкандула хемтэ энни
Тобаҥакан гиркэпчэ,
Хулаҥакан хемтэ хечэ,
Төр бадан хани оча
Гудееке эрэк тэвтэ.

А. Кривошапкин

 

ТУГЭНИ ДАГАМАДДАН

Окатал,биракчар
Чэлэдюр иҥэмрэ
Кадарал, урэкчэр
Нёбатич ичулрэ.
Тэҥкэлэ мугдэкэр
Авҥавур тэтэлрэ.
Хигили хуличар
Няҥакунь тутэлрэ.
Буркунял хякитал
Хинэмэч илатта.
Делгэнкэв буюссил
Туркивур киматта.

 В. Лебедев

БОЛАНИ ОДНИ

Дюгани мануддан.
Кулин-да ачча оддан.
Эбдэнрэ тикэддэн.
Нярукаг бөкуддэн.
Некичэр, эрбэчил
Нян балан дэгэлрэ.
Пионерал лагерьдук
Дюлавур эмэлрэ.
Чулбаня дюгани
Дэгигчин дэгэлрэн.
Инэньси болани
Мут буглат дагамран

В. Лебедев

ИМАНАДДАН

Хялта инэҥ ачча одни,
Нянин төгсэч дасаптан.
Энтукукэн тэдэҥчин
Иманраҥат тикэтнэн.
Кунтэк,авлан нёбарган,
Удил чэлэн хавалра.
Кунал төллэ эвилрэ,
Мэрэҥтэч-тэ хулдалра.

П. Ламутский

ТЭВЛИДЕК

Мөнтэлсэ одакан
Гургэвур бакаддап.
Өмэн-дөр чакумнин,
Исагла тэвлэрэп.
Исагдук тэвлипти
Тэвтэ-дэ хояпчи.
Өмэн-дөр тавапти
Алик дон дялапти.
Нэкэрэт хоя-ке,
Алик дон аи-ке
Өмэн-дөр тэвлиддэп
Өмэн-дӫр тэвлиддэп.

П. Ламутский

НЭГНИНИ

Еманра унҥэлрэн
Накат мялран.
Инэҥ горун.
Нӫчэ нӫчэгун.

А. Черканов

ТУГЭНИ

Куличан көкэн
Накат хуклэснэн
Еманра намассан
Буюсси буюссэн.

А. Черканов

 

ОРАН

Оран ачча – эвэн ачча,
Оран бидин – эвэн бидин,
Оран индин – эвэн индин,
Бини тачин овканча.

В.С. Баргачандук

ХЕДЕ

Хэбден хэдев хэдегэлдэ
Нод бинивур эскэгэлдэ
Ниргэсникэн хивраникан,
Кидаккичин иркасникан
Отавчикан етуникан,
Холканчигал, Хоканчигал…

В.С. Баргачандук

 

ХЭТЭКЭ ОБАКА

Хэтэкэ обака
Хо хинма, хо чикти,
Маян-да хоякан.
Дюганив хумдэлэ
Чулбаня орату
Гэрбэтэн нёчэгу
Милтэрэ таввоттан.
Кучукэн обака
Уямкам аййёттан
Милтэрэ нэкэрди
Эрэгэр төййөттэн.

 Аркук

ХЭДЕЛЭН ЭҤТИРИ

Эҥтири, гудее,
Хокакан-да куйки
Онакан-да кунили
Этэн долдар,терэну
Тачин-да бисиклэй
Ҥидук-тэ хэделэн,
Ядук-та көплэчилэн
Адит мямси нөргэлэн.
Хи-дэ хэдели,
Тобалникан тутли,
Дэтлэлди давсали,
Курукэнникэн тутли.

Аркук

 

ЧАЧАС – МУКАЛРА

Як-та, як-та нёбаты,
Хокан, хокан буҥтаня
Мукалрамдас ичуснэн
Өсөмикэнховналран…
Олусаке, олусаке…
Мукалраҥу тутэснэн
Умтичамдас ясалалкан
Имэндэпэн оҥаталкан
Иманра – чачаскакан
Анчиндулив тутэснэн.
Илэ-дэ бэриптэн.

Аркук

 

ХОЧАН АЯВРАМ

Эне,эне,эниҥэв
Хочан,хочан аяврам,
Эньму минҥи аиҥу
Аявриву бэиҥу.
Эниҥэйи хокандан,
Дулам, долдан би бидим,
Хокан хавай одаи
Хупкучэкту мандутчим.
Эньми, амми гөнивэн
Эрэгэркэн авдатчим,
Хупкучимҥэ төрэмэн

Е. Бокова

АИКЕ, НЭРИКЕ


Хатыр иҥэнь хөррэн-э,
Мэҥэн нөлтэн энэнни,
Бугат тачин чулбанни,
Бэкэч бэйтэн өрэнни.
Аике, нэрике!
Нянин хочан гелбарган
Хутар нөлтэн нюмунни,
Мут-тэ куҥал мусэмрэп
Нөлтэм дэпки алымач.
Аике, нэрике!
Аичмакан долчидим
 

Е. Бокова

 

ДОКАЛУ ХӨЛУТТЭМ

  • Укчэнэку таҥни, тулматли, укчэнни.

Би докалу хөлуттэй аявгарарам, инэҥу чөптэрэ хөлуткэрэрэм. Докалу тэтичэнди тинивэттэм.Аю, миргичав докалу итми, хэчэкэн хөлувэттэм.

Докалу кукатчами милтэрэ хиннёттам. Дюлай исми, хоч хокаҥчиваттам. Дялбу хоч өрэҥчивэттэ, гөвэттэ:

- Эрэк хутэт, ями-кка муту иргэттэй манруттан.

Би, хокниди, икэллөттэм, чочанҥаллоттам, чогчами «Киҥ-киҥ-киҥ»- киҥгэкникэн.

  • Гөли.

-Элэ укчэнэклэ як дюгулин укчэнэпчэ?

-Ями куна өрэҥчивэттэн?

-Хи-ккэ иррөчим докалу аяванри?

-Докалу оняли.

Н. Тарабукин

 

 

Last modified: Wednesday, 25 May 2016, 3:45 PM